Program „Klub”

pobrane

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu „Klub”

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 21 kwietnia 2017 r. 2. Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program „Klub” 2017”. Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Wniosek przesłany w wersji papierowej musi być zgodny z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 9 czerwca 2017 r

ZAŁĄCZNIKI:

Dodaj komentarz