Rejonowe Drużynowe Mistrzostwa w Szachach „Złota Wieża 2017”_Grabno

111 Złota Wieża 2017W Wiejskim Domu Kultury w Grabnie odbył się turniej szachowy „O Złota Wieżę”. W tym roku była to już 59 edycja tej, kiedyś najbardziej masowej imprezy szachowej w Polsce.

Do Grabna przyjechało 10 drużyn. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim. Drużyny zgodnie z regulaminem „Złotej Wieży” składały się z czterech szachistów (dwóch seniorów, jednego juniora i jednej zawodniczki).

Najlepsze drużyny awansowały do etapu wojewódzkiego „Złotej Wieży”. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, nagrody rzeczowe i dyplomy. Dla najmłodszych zawodników zostały dodatkowo przygotowane pamiątkowe medale i dyplomy. Turniej 10 Złota Wieża 2017prowadził i sędziował Wiesław Kasperek.

A oto wyniki końcowe:

1.KANA Tarnów 11 pkt (17.5)

2.GAMBIT Tarnowiec 9 pkt (16)

3.MOSiR Tuchów 8 pkt (17.5)

4.LELIWA Tarnów 8 pkt (14.5)

5.Strusinianka 6 pkt (13.5)

6.Szczepanów 6 pkt (13.5)25 Złota Wieża 2017

7.Gosprzydowa 5 pkt (10)

8.TARNOWIACY Tarnów 5 pkt (9)

9.Wojnicz II 2 pkt (7)

10.Wojnicz I 0 pkt (2)

Organizatorzy i sponsorzy: Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu – Lucjan Hajdo, Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, Starostwo Powiatowe i Paweł Smoleń, LKS „Spółdzielca” Grabno. Podziękowania dla Piekarni „Sokołowski”, Decathlon Tarnów.

GALERIA: Sportowy Wojnicz

Krótka historia:

Jest jed­nym z naj­star­szych tur­nie­jów sza­cho­wych w Pol­sce i w Eu­ro­pie. Ini­cja­to­rem po­wo­ła­nia „Zło­tej Wie­ży” — im­pre­zy spor­to­wej dla mło­dzie­ży wiej­skiej i z ma­łych miast zrze­szo­nych w LZS byli dwaj dzien­ni­ka­rze: Ro­mu­ald FreyMi­chał Kier­czyń­ski.

W zło­tych la­tach, „Zło­tej Wie­ży” pa­tro­no­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Sztu­ki, co otwo­rzy­ło sza­chi­stom wiej­skim sale i kom­na­ty wie­lu naj­pięk­niej­szych zam­ków i pa­ła­ców w kra­ju.

Przez wie­le lat im­pre­zie pa­tro­no­wał „Dzien­nik Lu­do­wy”. W pierw­szym tur­nie­ju, któ­ry od­był się na prze­ło­mie 1958/59 roku wy­star­to­wa­ło 6793 dru­żyn, a uczest­ni­ków by­ło 20379. Pu­char ufun­do­wa­ny przez re­dak­cję „Dzien­ni­ka Lu­do­we­go”. zdo­był wte­dy po­wiat cie­szyń­ski­.

W 1967 roku, Pol­ski Zwią­zek Sza­cho­wy wpro­wa­dził tur­niej „Zło­tej Wie­ży”. do swo­je­go ka­len­da­rza im­prez spor­to­wych.

IX tur­niej, w 1967 roku zor­ga­ni­zo­wał Mal­bork — od­był się w sali ry­cer­skiej na zam­ku, a w in­nych kom­na­tach zam­ko­wych roz­gry­wa­no im­pre­zy to­wa­rzy­szą­ce, ta­kie jak tur­nie­je bły­ska­wicz­ne, kon­kur­sy, se­an­se gry jed­no­cze­snej. Ale naj­więk­szy po­dziw wzbu­dzi­ło sta­ran­nie i efek­tow­nie przy­go­to­wa­ne wi­do­wi­sko „ży­wych sza­chów”. Na wiel­kim dzie­dziń­cu zam­ko­wym zmie­rzy­ły się raz jesz­cze woj­ska Wła­dy­sła­wa Ja­gieł­ły z ry­ce­rza­mi w bia­łych płasz­czach z czar­ny­mi krzy­ża­mi.

Od XIV tur­nie­ju (1972), któ­ry od­był się w Cie­szy­nie, „Zło­ta Wie­ża” sta­ła się im­pre­zą mię­dzy­na­ro­do­wą. Do fi­na­łu in­dy­wi­du­al­ne­go za­pro­szo­no sza­chi­stów z Cze­cho­sło­wa­cji, któ­rzy w swo­im kra­ju od sze­ściu lat wal­czy­li o… Srebr­ną Wie­żę­.

Jed­nym z naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­nych fi­na­łów był ten z 1974 roku w Płoc­ku. Gra­no w sa­lach zam­ku Ksią­żąt Ma­zo­wiec­kich.

XX ju­bi­le­uszo­wy tur­niej (1978) prze­pro­wa­dzo­no w pa­ła­cu w Wi­la­no­wie. Wśród im­prez to­wa­rzy­szą­cych no­wo­ścią był tur­niej war­ca­bo­wy na 100–po­lo­wej plan­szy, a te­mat „ży­wych sza­chó­w” — to oczy­wi­ście Jan III So­bie­ski pod Wied­niem.

XL (40) Ju­bi­le­uszo­wy fi­nał ro­ze­gra­no w pa­ła­cu w Ko­szę­ci­nie — sie­dzi­bie ze­spo­łu „Śląsk”. Wy­gra­ła dru­ży­na LKS Rol­nik Ró­ża (d. woj. tar­now­skie).

L (50) Ju­bi­le­uszo­wy tur­niej od­był się w Puł­tu­sku 30 czerw­ca 2008 roku, star­to­wa­ło 16 dru­żyn.

Źródło: http://www.lzs.pl
Zwycięzcy turnieju o „Złotą Wieżę” 1959-2016.pdf

Dodaj komentarz