Uczniowski Turbo Kozak

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU SPRAWNOŚCIOWEGO

KARTA UCZNIOWSKIEGO TURBO KOZAKA

turbo kozak

REGULAMIN KONKURSU SPRAWNOŚCIOWEGO

„UCZNIOWSKI TURBO KOZAK”

I. CEL KONKURSU

 • Rozwijanie u uczniów nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Nabycie przez uczniów umiejętności organizacji zabaw i gier ruchowych.
 • Przekazanie uczniom wiedzy na temat wpływu aktywności ruchowej i wysiłku fizycznego na organizm ludzki.
 • Rozwijanie cech zdrowej sportowej rywalizacji w duchu „fair play”.
 • Wszechstronny rozwój osobowości ucznia poprzez ćwiczenia ruchowe.
 • Wyrobienie nawyku odpoczynku poprzez sport.
 • Wyłonienie „Uczniowskiego Turbo Kozaka „.

II. ORGANIZATOR

 • Organizatorem konkursu jest Sportowy Wojnicz – info: Lucjan Hajdo tel. 500125537

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

 • Konkurs toczy się od momentu rozpoczęcia (1 październik 2015r. – pierwsze starty) do 10 czerwca 2016 roku.
 • Konkurs jest planowany jako impreza cykliczna odbywająca się co roku.
 • Zakończenie i podsumowanie zmagań – wręczenie nagród i dyplomów – odbywa się w ostatni tydzień nauki. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic ze Szkół z Gminy Wojnicz, a udział w nim odbywa się na zasadach dobrowolności. Chętni do wzięcia udziału zgłaszają się do prowadzącego, który wyznacza im termin zmagań.

V. KATEGORIE

Konkurs będzie rozgrywany w czterech kategoriach:

 • Szkoły Podstawowe Chłopcy
 • Szkoły Podstawowe Dziewczyny
 • Szkoły Gimnazjalne Chłopcy
 • Szkoły Gimnazjalne Dziewczyny

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK

 • Każdy uczeń, który wyraził chęć startu w zabawie ma do wykonania 12 zadań z sześciu gier (piłki: ręczna, siatkowa, koszykowa, nożna, unihokej i tenis stołowy – szczegółowa lista w punkcie VI. PROGRAM KONKURSU), z którymi spotkał się podczas zajęć wychowania fizycznego.
 • Niektóre z zadań posiadają – w celu uatrakcyjnienia konkursu – utrudnienia (wykonywane są „w ciemno” – z zawiązanymi oczami).
 • Zmagania mają charakter korespondencyjny, to znaczy uczniowie nie są poddani bezpośredniej rywalizacji – każdy uczestnik swoje próby wykonuje w innym czasie i terminie.
 • Próby poszczególnych uczestników odbywają się na zajęciach pozalekcyjnych na boisku szkolnym lub na sali gimnastycznej. Wyniki odnotowywane będą na „KARCIE UCZNIOWSKIEGO TURBO KOZAKA „.
 • Zwycięzca otrzymuje tytuł „UCZNIOWSKIEGO TURBO KOZAKA „

VII. PROGRAM KONKURSU – ZESTAW KONKURENCJI I PUNKTACJA

Przechwytywanie

VIII. ZASADY KLASYFIKACJI

 • Na podstawie rezultatów uzyskanych przez uczestników we wszystkich próbach uzyskujemy sumę punktów, która decyduje o kolejności w „Rankingu Uczniowskich Turbo Kozaków”.
 • Wygrywa uczeń, który uzyska największą łączną ilość punktów z wszystkich prób.
 • O kolejności w rankingu decyduje łączna liczba zdobytych punktów.
 • Przy równej ilości łącznej punktów u dwóch lub więcej uczestników konkursu decyduje kolejno: (- większa liczba punktów zdobytych „w ciemno”, – przy dalszej równej liczbie większa liczba punktów zdobytych ze strzałów i zagrywek w poprzeczkę, – przy dalszej równej liczbie punkty uzyskane za strzały w słupek w konkurencji unihokeja, – przy dalszej równej liczbie liczba celnych rzutów z linii wolnych w koszykówce, – przy dalszej równości punkty za odbicia oburącz w siatkówce, dalej w żonglerce, a dalej w tenisie).

IX. NAGRODY

 • Zwycięzca otrzymuje tytuł „Uczniowskiego Turbo Kozaka”.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

X. KARY

 • Zabrania się stosowania wszelkich prób wymuszeń i przejawów agresji pod groźbą bezwzględnego wykluczenia z gry.
 • Zabrania się przeszkadzania uczestnikom podczas prób.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ORGANIZATOR ZAPEWNIA SOBIE PRAWO MODYFIKACJI POSTANOWIEŃ

POWYŻSZEGO REGULAMINU.

WSZELKIE KWESTIE SPORNE ORAZ DOTYCZĄCE INTERPRETACJI POWYŻSZEGO REGULAMINU ROZSTRZYGA ORGANIZATOR!!!

KARTA UCZNIOWSKIEGO TURBO KOZAKA

Przechwytywanie2